Příručka posádky

Chcete se zúčastnit 9. Czech New Energies Rallye 2021 a nevíte, jak soutěž probíhá a co vás vlastně čeká? Připravili jsme pro vás následující slovník pojmů, kde se vám jednoduchou formou snažíme vysvětlit to nejdůležitější.

Níže uvedené informace slouží pouze k lepšímu pochopení průběhu soutěže. V žádném případě nenahrazují kompletní znění Mezinárodních sportovních řádů FIA, sportovních a technických předpisů pro E-Rally Regularity Cup, Standardních propozic pro rally AS AČR ani zvláštních ustanovení soutěže. Všechny tyto dokumenty najdete v rubrice VÝVĚSKA.

RALLYE PRAVIDELNOSTI

Princip

Principem rallye pravidelnosti (regularity rally) je přesné dodržování organizátorem stanoveného rychlostního průměru na trase měřených testů, takzvaných zkoušek pravidelnosti (RS). Vůbec nezáleží na tom, kdo daným úsekem projede nejrychleji.

Czech New Energies Rallye se jede (až na pár výjimek) na komunikacích otevřených pro veřejný provoz bez uzavírek. Povinností posádky je dodržování veškerých pravidel silničního provozu – průměrná rychlost na trati RS nikdy nepřesáhne maximální hodnotu 50 km/h. V průběhu soutěže bude kontrolováno, zda posádka respektuje maximální povolenou rychlost. Za přestupek prokázaný GPS jednotkami umístěnými ve vozidle budou účastníkům připsány trestné body a udělena finanční pokuta (článek 8.6. zvláštních ustanovení).

Hodnocení

Na trati všech RS je pro posádky neznámý počet míst, kde probíhá tajné (neviditelné) měření času. Měřící body nejsou umístěny v obcích označených dopravní značkou ani minimálně 500 metrů za nimi. To proto, aby v obydlených lokalitách nebylo nutné dohánět případné ztráty. Klíčem k určení pořadí po projetí cílem zkoušky je součet získaných trestných bodů. Odchylka 1 desetiny sekundy od ideálního času v každém měřeném místě (cíl testu nemusí být měřený) znamená penalizaci 1 trestný bod. Kdo má v součtu na svém kontě bodů nejméně, a to včetně případných dalších penalizací, vyhrává.

O konečném pořadí Czech New Energies Rallye v klasifikaci E-Rally Regularity Cupu rozhodne nejen schopnost posádky přesně dodržovat stanovený rychlostní průměr na měřených zkouškách, během soutěže také musí jet co nejúsporněji. Po dojezdu do závěrečného uzavřeného parkoviště dojde k výpočtu spotřeby dosažené během celé soutěže, která bude porovnána se spotřebou vozidla dle WLTP bez nabíjecích ztrát (FIA WLTP seznam). Podrobné informace najdete ve FIA dokumentu věnovanému výpočtu spotřeby (strana 4). Výsledky jízdy pravidelnosti a spotřeby se poté zkombinují – umístění v obou klasifikacích se sečtou (například 2. místo + 7. místo = 9) a podle výsledného čísla se sestaví konečné pořadí. V případě shody rozhoduje pořadí v soutěži spotřeby.

Časomíra

Oficiálním časem soutěže je astronomický čas dostupný online na internetových stránkách www.time.is. Posádkám doporučujeme, aby měly čas na svých zařízeních ve vlastním zájmu synchronizovaný. Měření času na trase zkoušek pravidelnosti probíhá v každém soutěžním vozidle dvěma speciálními GPS jednotkami od španělské firmy ANUBE Sport, umístěnými v pravém dolním rohu předního a zadního skla vozidla.

PRŮBĚH SOUTĚŽE

Administrativní a technická přejímka

S ohledem na protiepidemická opatření může do prostoru administrativní přejímky vstoupit pouze jedna posádka. Technická přejímka bude probíhat v místě nabíjení (uzavřené parkoviště) dle programu, který bude zveřejněn na oficiální vývěsce. Ke svému vozidlu může posádka přijít ihned po skončení administrativní přejímky, aby ho mohla polepit samolepkami dodanými pořadatelem. Opustit tento prostor musí bezprostředně po skončení přejímky.

Distribuce itineráře

Podrobný itinerář (roadbook) každé etapy obdrží posádka 15 minut před svým startovním časem od činovníka pro styk s jezdci u vstupu do uzavřeného parkoviště – v časové kontrole TC 0 a TC 4.

Časová kontrola

Každá posádka musí během soutěže striktně dodržovat časový harmonogram. Zápis času probíhá do jízdního výkazu časoměřičem ve stanovišti časové kontroly (TC). Každá TC má svou oblast viditelně vymezenou panely – začátek je označen žlutým návěstím a konec třemi příčnými pruhy. Do oblasti kontroly smí posádka vjet nejdříve v průběhu minuty předcházející jejímu ideálnímu času. Pokud je ideální čas příjezdu do TC například 11:34, posádka může vjet do zóny nejdříve v 11:33:00 a jízdní výkaz předloží časoměřiči v rozmezí 11:34:00 až 11:34:59. Předčasné a pozdní příjezdy jsou penalizovány, maximální zpoždění v časové kontrole je 30 minut.

Traťový úsek

Část trasy soutěže mezi časovými kontrolami, která není využita pro zkoušky pravidelnosti nebo uzavřené parkoviště. Průměrná rychlost pro danou sekci uvedená v hlavičce každé stránky itineráře (roadbooku) má pouze informativní charakter. Je vypočítána na základě celkové vzdálenosti a času, který může posádka na tuto sekci využít. Dodržování průměrné rychlosti je kontrolováno a hodnoceno pouze na trati RS! Na všech úsecích musí posádka dodržovat pravidla silničního provozu (především nepřekračovat maximální povolenou rychlost).

Start testu

Posádky startují do zkoušek pravidelnosti v pořadí, v jakém přijedou na stanoviště START, označené dobře viditelným panelem s černým praporkem v červeném poli. Startovní procedura v rámci Czech New Energies Rallye je bezobslužná – bez časoměřiče a hodin. Posádka může do zkoušky odstartovat kdykoliv podle vlastního uvážení, ale vždy to musí být v celou minutu dle oficiálního času soutěže! Jakmile však vjede do zóny startu RS, označené panelem ve formátu A3 s černým praporkem ve žlutém poli, musí odstartovat do 60 sekund. V opačném případě bude penalizována 500 trestnými body.

Příklad: První posádka přijede před začátek zóny START v čase 8:43:50. Jelikož do celé minuty zbývá pouhých deset sekund, rozhodne se počkat a odstartovat do zkoušky až v následující minutě, to znamená v 8:45:00. Jakmile po trati ujede aspoň 100 metrů, pro GPS jednotky je to signál k pokračování měření. Pozor! Čas se neměří od okamžiku uvedení vozidla do pohybu, ale vždy od začátku dané minuty, to znamená výše zmíněného startovního času 8:45:00. Když tedy posádka vyrazí na trať měřené zkoušky v 8:45:02 a dál pokračuje v jízdě, musí počítat s tím, že časomíra běží od nuly (tzn. celé minuty). Mezitím přijely ke startu další posádky, které nesmí své startovní časy zbytečně odkládat a startovat postupně v minutových intervalech, tedy v 8:46:00, 8:47:00, 8:48:00, atd.

Zkouška pravidelnosti

Pro jednotlivé RS jsou stanoveny odlišné rychlostní průměry, které se můžou na trase několikrát změnit. Přesná místa, kde dochází ke změně průměru, jsou označena v seznamu zveřejněném na oficiální vývěsce. Průměr je nastavený podle charakteru trati nebo jiných místních podmínek. Posádky můžou pro měření průměrné rychlosti používat povolené měřící zařízení nainstalované ve vozidle, libovolné mobilní aplikace (například pořadatelem osvědčený Rabbit Rally – AndroidiOS; nebo Rally Tripmeter – AndroidiOS), případně zvolit jakýkoliv vlastní systém výpočtu.

Systém měření a výpočtu ideálního času na trase RS je vysvětlen následujícím schématem a ukázkou itineráře:

Uzavřené parkoviště – Parc fermé

Posádky elektromobilů, přihlášené do hodnocení FIA poháru, musí během soutěže dodržovat pravidla uzavřeného parkoviště. Vymezený prostor je střežený pořadatelem a posádka do něj musí odevzdat své vozidlo podle programu a časového harmonogramu před startem, na konci každé etapy nebo v jejím průběhu. Parc fermé (PF) je ve většině případů místem, kde probíhá nabíjení elektromobilů. Pokud je nabíjení předepsáno ve zvláštních ustanoveních, pak musí být vozidlo dobíjeno po celou dobu pobytu v uzavřeném parkovišti a nabíjení nesmí být přerušeno. Opravy a jiné práce na autě, které nesouvisí s nabíjením, nejsou povoleny. Vstup do PF je posádce umožněn časoměřičem nejdříve 15 minut před časem odjezdu na trať (ideálním časem v časové kontrole), po příjezdu musí posádka oblast PF opustit nejpozději do 15 minut.

Nabíjení elektromobilů

Posádka musí během soutěže nabíjet svůj elektromobil pouze na místech určených pořadatelem. V rámci 9. Czech New Energies Rallye 2021 je to pouze v uzavřeném parkovišti v Českém Krumlově po administrativní a technické přejímce před oficiálním startem soutěže, mezi jednotlivými etapami (přes noc) a po cíli rallye.

POZOR! S ohledem na nutnost přesného výpočtu spotřeby energie musí posádka odstartovat do soutěže s plně nabitou baterií. Proto doporučujeme všem účastníkům, aby do Českého Krumlova přijeli s předstihem – nabíjení v prostoru uzavřeného parkoviště (230V / 10A / 1 fáze) bude dostupné již ve čtvrtek 20. května 2021 od 18:00. Je nutné si dobře spočítat, zda se stihne vozidlo do startu dobít (za hodinu se dobijí cca 2 kWh). Pokud tedy přijedete v pátek ráno s vozidlem, které má kapacitu baterie 80 kWh a budete mít 80 % zbývající energie, v žádném případě nestihnete do startu baterii plně nabít (dobíjení by trvalo cca 8 hodin). V takovém případě použijte rychlodobíjecí stanici například v Českých Budějovicích nebo Českém Krumlově (samozřejmě ještě před příjezdem do uzavřeného parkoviště).

Kalibrační úsek

Úsek na okraji Českého Krumlova, na kterém si může soutěžní posádka podle referenční hodnoty naměřené organizátorem nastavit své zařízení určené k měření ujeté vzdálenosti. Podle hodnot získaných na kalibračním úseku pořadatel s maximální precizností zpracovává itinerář celé soutěže. Za cílem označeného úseku je posádce dovoleno vrátit se zpět na start a nastavené hodnoty kalibrace si zkontrolovat.

Kalibraci musíte provést ještě před začátkem administrativní přejímky, navíc je nutné počítat s tím, že po kalibraci bude potřeba plně nabít baterii vozidla. Pokud projedete kalibrační úsek třikrát, vozidlo budete poté dobíjet cca 3 hodiny.

Itinerář kalibračního úseku


Autorem příručky pro účastníky Czech New Energies Rallye je ředitel soutěže Pavel Kacerovský.

ÚAMK South Bohemia Rally Club © 2021